logo
  1. Blog
  2. Tin tức
  3. MODULAR BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

MODULAR BLOCKCHAIN LÀ GÌ?

Các blockchain như Bitcoin và Ethereum thực hiện nhiều chức năng khác nhau, chẳng hạn như thực hiện giao dịch, đảm bảo tính chắc chắn của giao dịch, duy trì sự đồng thuận, và làm cho dữ liệu giao dịch có sẵn. Nhưng nếu một blockchain chỉ chịu trách nhiệm thực hiện một chức năng mà không phải tất cả bốn? Đây là tiền đề cho sự ra đời của khái niệm blockchain mô-đun - modular blockchain.

Blockchain Mô-đun là gì?

Blockchain mô-đun là một blockchain chuyên biệt trong một chức năng cụ thể và ủy thác các nhiệm vụ còn lại cho các blockchain khác. Nó có thể chuyên biệt như một lớp thực hiện, lớp đồng thuận, lớp dữ liệu, hoặc lớp thanh toán.

Khái niệm về blockchain mô-đun đã trở nên phổ biến qua các năm khi các blockchain lớp một (L1) trật vật tìm cách mở rộng. Các blockchain đơn khối như Ethereum đang mở rộng bằng những giải pháp mô-đun, ví dụ như RollUp.

Rollup là các lớp thực thi - nơi các giao dịch được xử lý xa khỏi chuỗi chính L1. Chuỗi L1 được sử dụng như một lớp dữ liệu bởi rollup để nộp dữ liệu giao dịch, có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai để xác minh tính hợp lệ của các giao dịch được thực hiện trên chuỗi rollup.

Khái niệm Blockchain Đơn Khối

Blockchain đơn khối là một blockchain một khối thực hiện tất cả các chức năng chính (đồng thuận, khả năng cung cấp dữ liệu, thực hiện, và thanh toán) cần thiết của một blockchain. Thế hệ đầu tiên của các blockchain tiền điện tử công cộng, bao gồm Bitcoin và Ethereum, là các blockchain đơn khối.

Dưới đây là một ví dụ về cách hoạt động của một blockchain L1 đơn khối:

Người tạo khối gọi là “miner” trong các blockchain chứng minh công việc (PoW) hoặc “validator” trong các blockchain chứng minh cổ phần (PoS) lấy giao dịch từ một mempool để tạo một khối mới. Khối mới được phát sóng đến toàn bộ mạng để được phê duyệt.

Các nút tải xuống dữ liệu giao dịch từ khối đề xuất và kiểm tra tính hợp lệ cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Một khi khối được chấp nhận, các giao dịch trong khối được tuyên bố là chắc chắn.

Trong ví dụ trên, người tạo khối và nút của blockchain L1 đã làm tất cả công việc cần thiết để thực hiện, xác nhận, chấp nhận, và bảo vệ giao dịch.

Các Loại Blockchain Mô-đun

Blockchain mô-đun khác nhau dựa trên chức năng của chúng. Dưới đây là bốn loại blockchain mô-đun:

Thực thi: Những blockchain này được thiết kế để xử lý và thực hiện giao dịch. Người dùng có thể triển khai và tương tác với các hợp đồng thông minh.

Khả năng cung cấp dữ liệu: Chức năng chính của những blockchain mô-đun này là lưu trữ dữ liệu giao dịch cho các blockchain khác và đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu lịch sử khi được yêu cầu.

Đồng thuận: Lớp đồng thuận bao gồm một mạng lưới các nút đầy đủ tải và xác minh dữ liệu giao dịch từ các khối để đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của trạng thái của khối.

Thanh toán: Một blockchain mô-đun chuyên về thanh toán sẽ xác minh giao dịch, sắp xếp các khối, xác minh giao dịch, và giải quyết tranh chấp.

Ví dụ về Blockchain Mô-đun

Rollup

Rollup là các blockchain xử lý và thực hiện giao dịch ngoại tuyến trước khi nộp dữ liệu giao dịch kèm theo bằng chứng lừa đảo/tính hợp lệ cho chuỗi mẹ. Ethereum đang trải qua một lộ trình tập trung vào rollup, nơi nó sẽ sử dụng rollup để đạt được khả năng mở rộng cao hơn. Trong tương lai, Ethereum sẽ trở thành một blockchain bán mô-đun.

Ví dụ: Optimism và Arbitrum.

Validium

Validium tương tự như rollup. Chúng xử lý giao dịch ngoại tuyến, nhưng chỉ nộp bằng chứng tính hợp lệ cho chuỗi mẹ. Khác với rollup, validium không lưu trữ dữ liệu giao dịch trên chuỗi mẹ. Thay vào đó, validium sử dụng một mạng lưới các người xác nhận chứng minh cổ phần để lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến. Do dữ liệu không được lưu trữ trên chuỗi mẹ, phí gas trên validium thấp hơn so với trên rollup.

Ví dụ: StarkEx.

Rollup độc lập

Một rollup độc lập là một rollup không phụ thuộc vào chuỗi L1 mẹ để giải quyết giao dịch. Blockchain này sẽ công bố giao dịch của mình đến một chuỗi khác để sắp xếp và khả năng cung cấp dữ liệu nhưng sẽ phụ thuộc vào các nút của mình để xác định liệu giao dịch có chính xác hay không. Rollup chủ quyền có thể nâng cấp thông qua các fork giống như các blockchain L1. Một sự bất đồng giữa các nút có thể dẫn đến sự chia tách của chuỗi.

Ví dụ: Celestia.

Modular Blockchain là một khái niệm còn khá mới trong lĩnh vực tiền mã hóa, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một xu hướng đầy hứa hẹn, không chỉ trong thị trường tiền mã hóa mà còn trong toàn bộ ngành công nghiệp blockchain. Mặc dù còn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng các dự án tiên phong như Celestia đang chú trọng phát triển để tạo ra Modular Blockchain đầu tiên và hoàn chỉnh nhất trong thị trường tiền mã hóa.

Xuất bản ngày 07 tháng 12 năm 2023

Chủ đề liên quan

share iconShare